Müşteri Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

ETİLER MADENCİLİK A.Ş olarak, 6698 sayılı Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu uyarınca (KVKK), Veri Sorumlusu sıfatıyla KVKK ve ilgili

mevzuatlar kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, kişisel verilerinizin

işlenme amaçları, hukuki nedenleri, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size

tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

 

1. Kişisel Veriler Ve Kişisel Verilerin Korunması:

Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler,

örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız veya internet erişimini

sağlarken kullandığınız bilgisayarın ip adresi gibi veriler olabilir. 

 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar gereğince

tarafımızca işlenmesi zaruri olanlar da dahil olmak üzere, hizmet sözleşmesi ve diğer

formlarda tarafımızla paylaştığınız her türlü kişisel verileriniz başta özel hayatın gizliliği

olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla kişisel verilerin

tarafımızca titizlikle işlenmesi, korunması ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılması, 6698

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte (KVKK madde

5/2’de sayılan haller hariç olmak üzere) sadece açıkça rıza gösterdiğiniz takdirde mümkün

hale gelmiştir. Açık rıza kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğu için rızayı veren tarafından her

zaman geri alınabilir.

 

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi :

Bahsi geçen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen

kişisel veri işleme şartları ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçları kapsamında

• a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

• b) Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,

• c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,

• ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

• d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar

muhafaza edilmek üzere

otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik

olmayan yollarla işlenecek, muhafaza edilecek, gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 

3. İşlenmekte Olan Kişisel Veriler:

Hizmet sözleşmesi gereği, kanunlar çerçevesinde, gerektiğinde yetkili kurum ve

kuruluşlara verilmek üzere kişisel verileriniz; ad, soy ad, doğum tarihi, TC kimlik

numarası, iş ve cep telefonları, e-posta, iş adresi, imza, elektronik veya fiziki vasıtalar

aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler, çağrı merkezi standartları gereği

tutulan sesli görüşme kayıtlarınız; talebiniz halinde kimlik teyit vasıtası olarak

kullanılmak üzere ses kaydınız; satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileriniz, banka

hesap bilgileriniz, IP adresi.

4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

 

Kişisel verileriniz MARKUM BİLİŞİM TİC. A.Ş. tarafından;

• Sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş

birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

• İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi,

• Yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından

gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

• Sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve

ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli

olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

 

• Ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

• Her türlü iş ilişkisine girilen şirketlerle ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş

güvenliğini sağlamak ,

 

• Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen,

satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin

gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,

 

• Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi,

kampanya, indirim, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, 

etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve

bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,

 

• Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel

kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek

isteyebileceğiniz, hatırlatmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin

iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışma veya benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu

kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,

 

• Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suistimallerin, kayıp

ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,

• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve

mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi

verebilmek için; gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde üçüncü kişilerle

paylaşılabilecektir,

 

• İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının

önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının

kontrolünün sağlanması; bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin

alınması,

 

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu

kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki

süreçlerin yürütülmesi.

 

Amaçları ile işlenecek, korunacak, gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız:

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında

bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK’nın 11.

maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Bu

kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVKK’nın 11.maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin

bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi ETİLER MADENCİLİK A.Ş ’ye şahsen veya mevzuata uygun olarak (noter vasıtasıyla) posta

adresimize iletebilirsiniz.

Galeri

×

Bize Ulaşın

Bize Ulaşın

Telefon

+90 (216) 688 39 00


Mail

info@etilermadencilik.com.tr

Adres

Aşık Veysel Mah, Buğday Sk. No:11 D:B Blok, 34707 Ataşehir/İstanbul